Regulamin sklepu internetowego NO LIMITED:
 

 • Postanowienia ogólne
 • Zasady rejestracji w Sklepie Internetowym
 • Procedura składania Zamówień
 • Sposoby i terminy płatności za Produkt
 • Koszt i warunki dostawy Produktu
 • Zasady składania Reklamacji
 • Pozostałe prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Zasady ochrony danych osobowych
 • Postanowienia końcowe
   
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nolimited.eu, zwanym dalej „Sklepem Internetowym” jest Damian Demkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą No Limited z siedzibą w Kamieniu przy ulicy Kamień 634, 36-053 Kamień. Numer EORI PL687168566500000, NIP: 6871685665, REGON: 180 187 237

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@nolimited.eu, oraz pod numerem telefonu: +48 666 133 799.

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 • Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
 • PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nolimited.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Damian Demkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą No Limited z siedzibą w Kamieniu przy ulicy Kamień 634, 36-053 Kamień. Numer EORI PL687168566500000, NIP: 6871685665, REGON: 180 187 237
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGODAWCA – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 ze zm.)
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM
 • Proces rejestracji służy utworzeniu Konta Klienta. W tym celu należy wykonać trzy kolejne kroki.
  • Wypełnić Formularz Rejestracyjny, gdzie niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, ustawienie loginu oraz hasła.
  • Kliknięcie przycisku „Załóż konto”
  • Potwierdzenie chęci założenia Konta poprzez kliknięcie w przesłany automatycznie link potwierdzający. Link zostanie przesłany na podany w procesie rejestracji adres poczty e-mail.
 • Konto Klienta dostępne jest dla zarejestrowanych Użytkowników po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła. Konto umożliwia zamawianie towaru, śledzenia stanu realizacji zamówienia, zmianę i edycję danych osobowych, itp.
 • Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 • Klient w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Konta. Usunięcie Konta odbywa się po wysłaniu do Usługodawcy stosownego żądania. Można tego dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej info@nolimited.eu.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli:
  • Klient nie logował się na Konto lub nie złożył zamówienia w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności.
  • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego
  • działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich
  • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności
  • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta
  • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu
  • podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 9 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych)
 • W przypadku rozwiązania umowy o świadczeniu usług elektronicznych przez Usługodawcę, stosowne oświadczenie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie rejestracji. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Usługodawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu jego zgody.
 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.
 • PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 • Podczas składania zamówienia Klient wypełnia Formularz Zamówienia podając prawidłowe dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres poczty e-mail.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
 • W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenia danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Klient będzie również informowany na bieżąco o statusie zamówienia, poprzez stosowne wiadomości przesyłane na jego pocztę e-mail.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia jest równoznaczny z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 • Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • Płatność z góry:
 • Kartą kredytową w terminie 7 dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. Honorowane przez Usługodawcę karty kredytowe to Visa i Master Card
 • Przelewem w terminie 7 dni od momentu zakupu poprzez:
 • wpłatę na rachunek bankowy udostępniony poprzez serwis PayU
 • poprzez rachunek bankowy sklepu (wysyłany w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia)
 • Wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego
 • Płatność przy odbiorze:
 • Pobranie – kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia
 • KOSZT I WARUNKI DOSTAWY PRODUKTU
 • Produkt dostarczany jest Klientowi przesyłką kurierską.
 • Przy odbiorze Klient winie zwrócić uwagę na stan przesyłki. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła.
 • Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI
 • Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy za pośrednictwem widomości przesłanej na adres e-mail lub poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego. Przed wysłaniem towaru Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
 • Dokumenty reklamacyjne powinny zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu oraz kartę gwarancyjną, jeżeli Klient zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. Do reklamowanego Produktu powinien zostać również dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją, w której dana usterka występuje.
 • Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie oraz oryginalne opakowanie, umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)
 • Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 • Klient traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 • POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
 • Jeżeli zamówiony przez Klienta Produkt nie jest dostępny w Sklepie Internetowym, Usługodawca może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 • Do zakupionego Produktu dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji, obowiązująca na terenie Polski. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 • ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego jest Usługodawca.
 • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.05.2016
 • Klienci posiadający Konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 • W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu przez Klienta, w szczególności po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 • Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).